ADR kategorie

ADR kategorie

Na základě povahy a vlastností látek a materiálů se přeprava nebezpečných věcí rozděluje do 9 hlavních ADR tříd (také označované jako skupiny ADR či kategorie ADR), které se dále dělí na podtřídy. Všechny ADR třídy disponují povinným značením, které je od sebe vzájemně odlišuje a podléhají různým pravidlům týkajících se jejich bezpečného transportu.

ADR - třídy nebezpečnosti

 • Třída 1: Výbušné látky a předměty
 • Třída 2.2: Plyny nezápalné a nejedovaté
 • Třída 3: Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.2: Samozápalné látky
 • Třída 5.1: Látky podporující hoření
 • Třída 6.1: Toxické látky
 • Třída 7: Radioaktivní látky
 • Třída 9: Jiné nebezpečné látky a předměty
 • Třída 2.1: Plyny
 • Třída 2.3: Plyny jedovaté
 • Třída 4.1: Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.3: Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny
 • Třída 5.2: Organické peroxidy
 • Třída 6.2: Infekční látky
 • Třída 8: Žíravé látky

Více informací

Značení dopravních prostředků

Vozidla určená pro ADR musí být opatřena dvěma oranžovými tabulkami, jednou na přední a druhou na zadní straně. Tyto tabulky slouží k identifikaci nákladu, proto je nezbytnou podmínkou jejich viditelnost. Tabulky jsou rozděleny do dvou vodorovných polovin, na kterých se nachází identifikační číslo nebezpečnosti a tzv. UN kód.

ADR třídy nebezpečnosti

Při použití vícekomorových cisteren musí tabulka odpovídat nejvíce nebezpečné látce v cisterně.

Identifikační číslo nebezpečnosti

Sestává ze dvou až tří číslic a svou podstatou odpovídá zmíněným kategoriím ADR. Obecně označují číslice tato nebezpečí:

 • 2: Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí.
 • 3: Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu.
 • 4: Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu.
 • 5: Podpora hoření.
 • 6: Toxicita nebo nebezpečí infekce.
 • 7: Radioaktivita.
 • 8: Žíravost.
 • 9: Nebezpečí prudké samovolné reakce.

UN kód

Jedná se o čtyřmístné identifikační číslo, kterým se označují jednotlivé nebezpečné látky, určené pro přepravu ADR. Díky tomuto kódu je převážený obsah vždy rychle a spolehlivě identifikovatelný. Vždy začíná jednou z číslovek 0, 1, 2, 3.

Jaké ADR třídy převážíme

Specializujeme se pouze na převoz kapalin chemického i nechemického původu. Nepřevážíme tuhé látky, ani potraviny. Z tohoto důvodu u nás realizujeme přepravu ADR třídy 9, 8, a 3.

Chcete další informace k třídám nebezpečnosti ADR? Napište nám, rádi vám odpovíme